ALMA transporter prepares to lift antenna

ALMA antenna and Transporter