First Fringes of ALMA Prototypes

Prototype ALMA antennas